Privacy verklaring StarStyle Fotografie

StarStyle Fotografie, gevestigd aan De Jister 5 8806 KZ Achlum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@starstylefotografie.nl
De Jister 5 8806 KZ Achlum
+31642902730

S.T. Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van StarStyle Fotografie Zij is te bereiken via info@starstylefotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

StarStyle Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (van degene die StarStyle Fotografie boekt en/ of van degene die gefotografeerd wordt).
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

StarStyle Fotografie (Shannon de fotografe) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ras (d.m.v. foto afbeelding zie je iemand zijn/ haar ras op de website www.starstylefotografie.nl, Facebook: StarStyle Fotografie of Instagram: StarStyle Fotografie). Deze foto’s kunnen gedeeld worden door andere gebruikers van Facebook & Instagram, de foto’s op de website van StarStyle Fotografie zijn beveiligd.
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@starstylefotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

StarStyle Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen benaderen (via PostNL, email of telefoonnummer) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– StarStyle Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (de boekhouder is de man (voorheen accountant van beroep) van de fotografe dus er wordt geen externe partij ingeschakeld voor de boekhouding.

Geautomatiseerde besluitvorming

StarStyle Fotografie neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StarStyle Fotografie) tussen zit. StarStyle Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel (boekhouding), backups (externe harde schijven) voor het bewaren van de foto’s en contactgegevens om de foto’s juist te archiveren. Wanneer deze gegevens niet met contactgegevens bewaard worden weet StarStyle Fotografie niet meer welke personen er op de foto staan en kan StarStyle Fotografie haar klanten niet meer benaderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StarStyle Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van de persoonsgegevens van de klanten van StarStyle Fotografie: Binnen 1 jaar na de fotoshoot vindt de nabestelling plaats dus meestal 1 jaar maar wanneer iemand nog niet heeft nabesteld blijven de contactgegevens bewaard om nog in contact met de klant te komen.

Delen van persoonsgegevens met derden

StarStyle Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. StarStyle Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StarStyle Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Social Media

Van de volgende Social Media Platforms maakt StarStyle Fotografie gebruik: Facebook en Instagram. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Dit zijn websites waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van uw privacy en wijzen u er daarom graag op om u hiervan bewust te maken. Wees er bewust van dat alle informatie die u vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden, zoals reacties op onze blogs, in de chat  of op onze social media, mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door StarStyle Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@starstylefotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. StarStyle Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StarStyle Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@starstylefotografie.nl. De website van StarStyle Fotografie is voorzien van het SSL Certificaat en StarStyle Fotografie werkt met wachtwoorden van haar externe harde schijven.